วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
1. จงอธิบายเป้าหมายการผลิตทั้งในส่วนของธุรกิจและองค์การคู่ค้า
                - เป็นการสร้างมูลค่าให้กับการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งตรงถึงผู้บริโภค และมีส่วนผลผลักดันให้การดำเนินงานด้านการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่น ตอบสนองเป้าหมาย
2. จงยกตัวอย่างการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้กับงานด้านการผลิต
                - มีการใช้สารสนเทศบนเว็บ เพื่อเป็นการรองรับการผลิตแบบร่วมมือ
3. การดำเนินธุรกิจผลิตสินค้า และธุรกิจบริการมีการจัดการผลิตต่างกันอย่างไร
                - ด้านธุรกิจผลิตสินค้า จะนำวัตถุดิบมาผ่านการบวนการผลิต แล้วกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ส่วนธุรกิจการบริการเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
4. ธุรกิจมีการใช้ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนการผลิตอย่างไร
                - เช่น การจัดตารางการผลิต การจัดสรรทรัพยากรการผลิต ตลอดจนการบริหารการผลิต เป็นต้น
5. ระบบสารสนเทศทางการผลิตมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันในแต่ละระบบย่อยอย่างไร
                - ระบบสารสนเทศทางการผลิต ต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการผลิตทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงบริหาร เพื่อเน้นถึงผลงานด้านการบริหารงานและการควบคุมการผลิต
6. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการออกแบบกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า
                - เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งตอบสนองกลยุทธ์ความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว
7. การจัดการโลจิสติกส์ทางการผลิต มุ่งเน้นถึงการจัดการงานส่วนใดบ้าง
                - เน้นถึงประสิทธิผลการไหลของสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบริการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
8. ปัจจุบันการจัดการโซ่อุปทาน ถูกนำมาทดแทนการจัดการโลจิสติกส์ได้หรือไม่
                - ได้ เพราะการจัดการโซ่อุปทานจะเกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกองค์การเข้าด้วยกัน
9. จงยกตัวอย่างการใช้สารสนเทศจากภายนอกองค์การ
                - ระบบสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลผ่านทางเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะใช้รับส่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้อยู่เป็นประจำ และส่งผ่านจากระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การไปยังคอมพิวเตอร์ขององค์การคู่ค้า
10. จงยกตัวอย่างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทางการผลิตที่ท่านพบเห็นในประเทศไทย
                - บริษัท โตโยต้า จำกัด ที่ใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
อ้างอิง : รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.

1 ความคิดเห็น: